Stygmatycy
Rybak ludzkich serc cz. 2 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 23 września 2013 14:41

Ostateczne naznaczenie stygmatami


Od wiosny 1918 roku Ojciec Pio nigdy nie opuszcza? San Giovanni Rotondo.
W miesi?cach letnich tego roku Ojciec Pio do?wiadcza? nadzwyczajnych zjawisk, ktreby?y jakby kontynuacj? wcze?niejszych, zw?aszcza ran na d?oniach, ktre objawi?y si? przed o?miu laty, miesi?c po ?wi?ceniach kap?a?skich, i ktre po gor?cej modlitwie do Boga wprawdzie znik?", ale nie przesta?y sprawia? mu blu, zw?aszcza w okre?lonych dniach. W pierwszych dniach sierpnia serce Ojca Pio przeszy? dos?ownie miecz, co okre?la si? jako zjawisko przebicia ("przewiercenia").

W nast?pnym miesi?cu, 20 wrze?nia, kiedy po odprawieniu Mszy ?w. w samotno?ci modli? si? na chrze, ukaza?a mu si? tajemnicza posta? i w tym momencie poczu?, ?e ca?e jego cia?o przeszy? straszliwy bl.
By? to moment ostatecznego naznaczenia stygmatami: otrzyma? rany na d?oniach, na stopach i w boku, jak u Jezusa Chrystusa.
By? to mistyczny dar, ktry sta? si? jakby przypiecz?towaniem jego wielkiej duchowo?ci, ale rwnie? wielkiego cierpienia, ktrego powodem by?a ci?gle s?cz?ca si? krew, tworz?ca nie goj?ce si? strupy na zewn?trznej i wewn?trznej stronie d?oni, nad i pod stopami, a w boku widnia?a ci?ta poprzeczna rana.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 17:31
Więcej…
 
Rybak ludzkich serc cz. 1 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Beata   
poniedziałek, 23 września 2013 14:04

Etapy ?ycia

Ojciec Pio ?y? w latach 1887-1968. By? kap?anem Zakonu Braci Mniejszych Kapucynw.
Urodzi? si? 25 maja 1887 roku w Pietrelcinie, w prowincji Benevento, w regionie Campania, w po?udniowych W?oszech. Na chrzcie ?w. nadano mu imi? Franciszek. Rodzice, Grazio Forgione i Maria Giuseppa De Nunzio, posiadali ma?y skrawek ziemi.

W rodzinie i w miejscowej parafii Franciszek otrzyma? wychowanie nadzwyczaj religijne. Maj?c dziesi?? lat, wyrazi? ?yczenie wst?pienia do zakonu. Aby umo?liwi? mu realizacj? jego powo?ania i prywatne studia, ojciec wyjecha? na zarobek do Ameryki.

6 stycznia 1903 roku Franciszek rozpocz?? nowicjat u Kapucynw w Morcone. Przybra? wtedy imi? brata Pio.
Sze?cioletnie studia odby? w r?nych klasztorach. W tym czasie wielokrotnie powraca? do domu rodzinnego ze wzgl?du na z?y stan zdrowia. W ko?cu, 10 sierpnia 1910 roku otrzyma? ?wi?cenia kap?a?skie w katedrze w Benevento.

Po wielu r?nych prze?yciach, ktre g?wnie wi?za?y si? z jego s?abym zdrowiem, w roku 1916 zosta? wys?any do San Giovanni Rotondo, miejscowo?ci w prowincji Foggia, na przyl?dku Gargano, w regionie Puglia.

Poprawiony: poniedziałek, 23 września 2013 17:32
Więcej…